• mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • vypracovanie dôkladnej analýzy pohľadávok alebo balíka pohľadávok
  • zabezpečenie posúdenia právneho základu pohľadávok
  • vykonanie všetkých úkonov potrebných na zabránenie premlčania pohľadávok (napr. dosiahnutie uznania dlhu, novácia záväzku, zabezpečenie vypracovania a podania žalobného návrhu)
  • vypracovanie vnútropodnikových predpisov zabezpečujúcich minimalizáciu rizika vzniku pohľadávok – poradenstvo
  • prípadné vyhľadanie iných pohľadávok vhodných na započítanie a jeho realizácia
  • riadenie pohľadávok
  • zabezpečenie uplatňovania nárokov klienta v trestnom konaní v prípade, ak konanie dlžníka napĺňa znaky trestného činu
  • vedenie evidencie dlžníkov a aktuálneho stavu konkrétnych pohľadávok.