• mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • vypracovanie dôkladnej analýzy pohľadávok, alebo balíka pohľadávok
 • zabezpečenie posúdenia právneho základu pohľadávok
 • vykonanie všetkých úkonov potrebných na zabránenie premlčania pohľadávok (napr. dosiahnutie uznania dlhu, novácia záväzku, zabezpečenie vypracovania a podania žalobného návrhu)
 • vypracovanie vnútropodnikových predpisov zabezpečujúcich minimalizáciu rizika vzniku pohľadávok – poradenstvo
 • prípadné vyhľadanie iných pohľadávok vhodných na započítanie a jeho realizácia
 • riadenie pohľadávok
 • zabezpečenie uplatňovania nárokov klienta v trestnom konaní v prípade, ak konanie dlžníka napĺňa znaky trestného činu
 • vedenie evidencie dlžníkov a aktuálneho stavu konkrétnych pohľadávok.
 • osobné vyhľadávanie dlžníkov na základe písomného poverenia (zmluvy, splnomocnenia)
 • overenie údajov a vybavenie prípadných reklamácií klientov
 • uzatváranie splátkových dohôd
 • overovanie ochoty a schopnosti splácania dlhov
 • vyhotovenie záznamov z návštev a ich pravidelné odovzdávanie
 • zabezpečenie osobného styku s dlžníkom a pravidelné udržiavanie kontaktu s centrálou
 • preberanie finančnej hotovosti od klientov s povinnosťou vydania registračného dokladu klientovi
 • preprava financií a uloženie celej inkasovanej sumy do pokladne v centrále najneskôr do 24 hod od prevzatia alebo uloženie v banke
 • možnosi využitia bezpečnostných služieb v zmysle zákona
 • zodpovedáme za prebratú finančnú hotovosť v prípade straty, krádeže ju naša spoločnosť nahradí z vlastných zdrojov v plnej výške
 • zabezpečenie vrátenia hnuteľného majetku spoločnosti pri porušení zmluvných podmienok a neochote uhradiť zostávajúcu dlžnú čiastku (v leasingových prípadoch a splátkových predajoch)

Podmienky, ktorými sa štandardne riadime pri postupe:

 • Zastupovanie klientov vykonávame s najväčšou opatrnosťou, uchovávame a posilňujeme ich dobré meno. Každý krok v procese vymáhania prebieha za prísneho dodržiavania platných zákonov a právnych noriem SR. Osobné práva klientov za každých okolností rešpektujeme. Diskrétne narábame s každou nám zverenou informáciou a nikdy v žiadnej podobe neprekročíme hranice zákona v procese vymáhania dlhov – vyhýbame sa aj náznaku tohto podozrenia. Osobitnú pozornosť venujeme ochrane osobných údajov, ktoré nám boli zverené našimi klientmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Trestné oznámenie

 • V prípadoch, kedy je podozrenie, že bol porušený zákon, doporučujeme podanie oznámenia v zmysle § 196 Trestného poriadku. Za primeranú cenu zostavíme oznámenie, vyberieme najvhodnejšieho adresáta, tvrdenie doložíme kópiami podkladov a predložíme vám na podpis. V mnohých prípadoch je účelné trestné oznámenie podať, avšak musí obsahovať všetky náležitosti. A o to sa postaráme my.

Spoločnosť garantuje:

 • Profesionálny prístup
 • Diskrétnosť
 • Lojálnosť
 • Legitímnosť – všetko v súlade s platnou legislatívou SR
 • Zástupcovia spoločnosti majú previerku Národného bezpečnostného úradu ( viď. Príloha)