O SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť bola založená v auguste 2005 ako inkasná agentúra, ktorej zakladatelia majú bohaté skúsenosti vo vymáhaní pohľadávok datované od roku 1998. Zameriavame sa na dlhodobý vzťah s klientom, väčšina klientov nám postupuje svoje ďalšie pohľadávky na vybavenie. Vymáhanie pohľadávok je realizované formou majetkového alebo finančného vysporiadania. K riešeniu preberáme ako jednotlivé pohľadávky, tak aj celé súbory, ktoré sú podrobené prvotnej analýze, kde zisťujeme predovšetkým bonitu dlžníka a následne navrhujeme riešenie.

Akékoľvek pohľadávky musia byť samozrejme legitímne. Jedným z podstatných aspektov je skutočnosť, že ku každému obchodnému prípadu pristupujeme individuálne – každá pohľadávka je iná ako aj dlžník. Na každý jednotlivý prípad je vedená dokumentácia a vždy pridaná správa o realizovaných opatreniach, prevedených úkonoch či navrhovaných riešeniach.

Nemáme obmedzenú spodnú hranicu pohľadávok. Províziu platí klient len z vymoženej dlžnej sumy, nie z celej pohľadávky. V prípade, keď sa z objektívnych dôvodov nepodarí pohľadávku vymôcť, poskytneme vám informácie o zistených aktivitách dlžníka (nehnuteľnosti, pozemky, motorové vozidlá, príp. zmena adresy atď..), odporučíme ďalší postup a po dohode sa buď aktívne alebo pasívne podieľame na ďalších úkonoch.

VILIS, s.r.o.

INKASNÁ AGENTÚRA

Nad plážou 7
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 640 166,
IČ DPH: SK2022042440

Obchodný register Okr. súdu BB, oddiel: Sro, vložka č.: 10681/S

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 4080 9031

TELEFÓN

048 381 3132

FAX

048 412 3132

E-MAIL

vilis@vilis.sk